අලූත් අවුරුදු මංගල්ලය

  • Sharebar

සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර වලදී විශේෂයෙන් සකස් කරනු ලැබූ නැකැත් පත‍්‍රයකට අනුව කිරි ඉතිරවීම, කිරි ආහාර පිළියෙල කිරීම හා අවුරුදු දිනයට බදාදාවක් යෙදේනම් එදින හෝ පසුව එලැඹෙන බදාදා දින නානුමුර මංගල්ලය සිදු කිරීම ද යන චාරිත‍්‍ර ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම අලූත් අවුරුදු මංගල්ලයේ දී සිදු කෙරෙන චාරිත‍්‍ර අතර ප‍්‍රධාන තැනක් ගනී.