ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

මහවැලි 'සී' කලාපයේ 2017 මහ කන්නයේ අස්වැන්න පළමුව ශ්‍රී දළදා සමිදුන්ට පූජා කිරීමේ අග්‍රහාර පූජෝත්සවය

Sinhala

පිටු