ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

මහවැලි 'සී' කලාපයේ 2017 මහ කන්නයේ අස්වැන්න පළමුව ශ්‍රී දළදා සමිදුන්ට පූජා කිරීමේ අග්‍රහාර පූජෝත්සවය

Sinhala

ගැබිණි මාතා හරසර වැඩසටහන මෙවර 26 වනදා එනම් ඊයේ දිනයේ ශ්‍රී දළදා මාලිග‍ා පරිශ්‍රයේදී පැවැතිණි.

ගැබිණි මාතා හරසර වැඩසටහන මෙවර 26 වනදා එනම් ඊයේ දිනයේ ශ්‍රී දළදා මාලිග‍ා පරිශ්‍රයේදී පැවැතිණි.

Sinhala

පිටු