ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ගැබිණි මාතා හරසර වැඩසටහන මෙවර 26 වනදා එනම් ඊයේ දිනයේ ශ්‍රී දළදා මාලිග‍ා පරිශ්‍රයේදී පැවැතිණි.

ගැබිණි මාතා හරසර වැඩසටහන මෙවර 26 වනදා එනම් ඊයේ දිනයේ ශ්‍රී දළදා මාලිග‍ා පරිශ්‍රයේදී පැවැතිණි.

Sinhala

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිග‍ාවේ ශ්‍රී මහා පත්තිනි දේවාල පරිශ්‍රයේ පිහිටි බෝධීන් වහන්සේ හට නව බෝධි ප්‍රකාරයක් හා රන් වැටක්...

Sinhala

ශ්‍රි දළදා මාලිගාවේ ස්ථාපනය කරනු ලැබූ ‘සුවඳ දුම් උඳුන’ පූජා කිරීමේ උත්සවය 2017.01.08 දින පස්වරු 02.00 ට උත්සවාකාරයෙන් පැවතුනි.

Sinhala

පිටු