ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ජර්මනියෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව 3D ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සංරක්ෂණය කොට නිල වශයෙන් අද දින (23.05.2017) භාර දෙනු ලැබුහ.

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යපෘතිය සඳහා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් ආ‍යතනයෙන් මුල්‍යාධාර ලබාදීම

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති ජාතික ‍‍කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසු නැවත ජනතා අයිතියට

Sinhala

පිටු