ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ 68 වෙනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ආගමික කටයුත්තක් අද ශ්‍රී දළදා මාළිග‍ාවේදී. (28.09.2017)

Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය විසින් විශේෂ ‍වෛද්‍ය සායනයක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී.

Sinhala

පිටු