ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත්වු පාසල් සිසු දරු දැරියන් සඳහා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවෙන් අපේ සත්කාරය 13.06.2017

Sinhala

පිටු