ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

2018 වර්ෂයේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ තාක්ෂණික ව්‍යාපෘතීන් සඳහා මොබිටෙල් ටෙලිකොම් බැතිබර දායකත්වය දැක්වීම අද ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී. 06.06.2018

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගාව විසින් මහනුවර කලාපයේ දහම් පාසල් සඳහා අත්‍යාවශය උපකර්ණ බෙදාදීමක් 02.05.2018 වනදා සිදු කෙරිණි.

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගාව්‍ෙ විශ‍ේෂ සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර සිදු ක‍ෙරිණි

<p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර වලදී විශේෂයෙන් සකස් කරනු ලැබූ නැකැත් පත‍්‍රයකට අනුව කිරි ඉතිරවීම, කිරි ආහාර පිළියෙල කිරීම අද දින ශ්‍රී දළදා මාලිගාව්‍ෙ දී සිදුක‍ෙරිණි</span></p>

Sinhala

පිටු