ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ලොව සසල කළ දළදා මාලිගාවට එල්ල කළ කොටි ප්‍රහාරයට අදට වසර 20 යි

 

ලොව සසල කළ දළදා මාලිගාවට එල්ල කළ කොටි ප්‍රහාරයට අදට වසර 20 යි

Sinhala

දළදා මාල‍ිගාවේ වාර්ෂික අලුත් සහල් මංගල්‍යය පළමු සහ දෙවන දිනය සාර්ථකව සහ චාරිත්‍රාණුකූලව සිදු කෙරිණි.

Sinhala

පිටු