ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ශ්‍රී දළදා මාලිගාව්‍ෙ විශ‍ේෂ සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර සිදු ක‍ෙරිණි

<p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර වලදී විශේෂයෙන් සකස් කරනු ලැබූ නැකැත් පත‍්‍රයකට අනුව කිරි ඉතිරවීම, කිරි ආහාර පිළියෙල කිරීම අද දින ශ්‍රී දළදා මාලිගාව්‍ෙ දී සිදුක‍ෙරිණි</span></p>

Sinhala

ලොව සසල කළ දළදා මාලිගාවට එල්ල කළ කොටි ප්‍රහාරයට අදට වසර 20 යි

 

ලොව සසල කළ දළදා මාලිගාවට එල්ල කළ කොටි ප්‍රහාරයට අදට වසර 20 යි

Sinhala

පිටු