දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

ථෙරවාද හා මහායාන සම්ප්‍රදායන් දෙකම සංකලනය වී ඇති මැලේසියානු බුදු දහම. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්..

Sinhala

මැංචුරියාව-යාලු නදිය හරහා කොරියාවට පැමිණි කොරියාවේ බුදු දහම.. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්.

Sinhala

සිව් සියවස් දුරාතීතයකට දිවෙන රුසියාවේ බුදු දහම.. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්.

Sinhala

දේශ සීමා ඉක්මවා ගිය ජාතික හා ආගමික මෙහෙවරක නිරත තායිලන්තය. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අ‍නෙක් රටවල්..

Sinhala

බුදු දහමේ ථේරවාදී සම්ප්‍රදාය මුල්බැස ඇති කාම්බෝජය. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

Sinhala

බාධක අබිබවා පෙරට ගිය වියට්නාමයේ බුදු දහම. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

Sinhala

ලෞකිකත්වය වින්දනීය කළ සෙන් බුදු දහම ඇති අසිරිමත් ජපානය. බදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

Sinhala

පිටු