දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

මහා විහාරීය නායකත්වය පත් ක‍රගැනීමේ නිල ක්‍රමවේදය සහ එහි ඉතිහාස පිළිබඳ සටහනකි.

 
Sinhala

අද දිනට යෙදෙන මැදින් පුන් පොහොයේ වැදගත්කම.................

<p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">අද දිනට යෙදෙන මැදින් පුන් පොහොයේ වැදගත්කම.................</p>

Sinhala

අහිමිවූ ස්වාධීනත්වය, බිඳුනු අභිමානය, විසිරී ගිය සමඟිය ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක පුනරාවලෝකනය!

 
Sinhala

පෝදා සිතුවිල්ල.. සැරියුත් - මුගලන් මහ රහතන් සම්බුදු සසුනේ අගසව් තනතුරු ලැබූ නවම් පොහොය අදයි.

 
Sinhala

පෝදා සිතුවිල්ල.. ශිෂ්ටත්වයෙන් විශිෂ්ඨත්වය කරා සමාජය යොමු කළ උඳුවප් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි.

 
Sinhala

බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ප්‍රථම වරට ධර්ම ප්‍රචාරණ සේවය අරඹන ලද ඉල් පෝය අදයි.

 
Sinhala

අද වප් පුන් පොහොය දිනයයි.

 
Sinhala

පිටු