දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

මහා විහාරීය නායකත්වය පත් ක‍රගැනීමේ නිල ක්‍රමවේදය සහ එහි ඉතිහාස පිළිබඳ සටහනකි.

 
Sinhala

අද දිනට යෙදෙන මැදින් පුන් පොහොයේ වැදගත්කම.................

<p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">අද දිනට යෙදෙන මැදින් පුන් පොහොයේ වැදගත්කම.................</p>

Sinhala

අහිමිවූ ස්වාධීනත්වය, බිඳුනු අභිමානය, විසිරී ගිය සමඟිය ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක පුනරාවලෝකනය!

 
Sinhala

පෝදා සිතුවිල්ල.. සැරියුත් - මුගලන් මහ රහතන් සම්බුදු සසුනේ අගසව් තනතුරු ලැබූ නවම් පොහොය අදයි.

 
Sinhala

පිටු