2017 කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහරෙහි පළමු කුඔල් පෙරහැර අදයි

  • Sharebar

01 පළමු කුඹල් පෙරහර

රාජ්‍ය වර්ෂ 2017 ක් වූ ජූලි මස 29 වන දින රාත්‍රී 06.54 ට දකුණු දිශාභිමුඛව පෙරහර පිටත්ව දළදා වීදිය, ඩී.එස් සේනානායක වීදීය ඔස්සේ පන්සල පාරේ ඉහළට පැමිණ, දේව වීදිය, ශ්‍රීමත් ඛෙනට් සොයිසා වීදිය සහ යටිනුවර වීදියේ ගමන් කර රජ වීදිය ඔස්සේ ඉහළටවිත් පෙරහර ගෙවදීමට නියමිතයි.