”ස්වර්ණ සියපත”- දස වසරක ස්වර්ණ මෙහවර - වෙහෙර විහාර සංවර්ධනය

  • Sharebar

<p>”ස්වර්ණ සියපත”- දස වසරක ස්වර්ණ මෙහවර</p>
<p><br />
විසි එක්වන දිගහැරුම...</p>
<p>වෙහෙර විහාර සංවර්ධනය</p>
<div>
<p>ශ්‍රී දළදා මාළිගාව මගින් ඉටුකෙරෙන ශාසනික හා සාමාජික සත්කාරක සේවා අතර දිවයිනේ විහාරස්ථාන රැසක ප්‍රතිසංස්කරණයන් හා නව ගොඩනැගිලි ස්ථාපනය උදෙසා මූල්‍ය දායකත්වය පිරිනැමීම මුල්තැනක් ගනී.<br />
මෙහිදී විහාරස්ථාන තුලින් ප්‍රදේශයට ඉටුවෙන ආගමික සේවා වඩාත් විධිමත්ව ඉටු කිරිමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී. අවාසයන් ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලසීම, දාගැබ්, ධර්ම ශාලා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ආදිය කෙරහි දළදා මාලිගාවේ මූලික අවධානය යොමු කර ඒවා නගා සිටුවීමට මුල්‍ය ආධාර පිරිනමන ලදී.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>