ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ගුවන් හමුදාවෙන් ගිනිඅාරක්ෂණ රථයක්

  • Sharebar

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ගුවන් හමුදාවෙන් ගිනිඅාරක්ෂණ රථයක්

 

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ගුවන් හමුදාවෙන් ගිනිඅාරක්ෂණ රථයක් අද දින 08.08.2018 පරිත්‍යාග කරන ලදී මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති කපිල ජයම්පති මහතා සහ ගුවන් හමුදාවේ පිරිසක් මෙන්ම ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේතුමන් අැතුළු පිරිසක් සහභාගීවිණි.