මහරන්‍‍දෝලිය (රන්‍‍දෝලි ‍පෙරහ‍රේ පස්වන දිනය ‍)

  • Sharebar
 

මහරන්‍‍දෝලිය‍රන්‍‍දෝලි ‍පෙරහ‍රේ පස්වන දිනය ‍හෙවත්,‍ ‍පෙරහ‍ර නිමා කරන රන්‍‍දෝලිය හැඳින්වන්නේ “මහරන්‍‍දෝලිය” ලෙසිනි. එය...

Posted by Kandy Esala Perahera on Wednesday, July 8, 2015