මහනුවර ඓතිහාසික දළද‍ා පෙරහැර

  • Sharebar

<p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">මහනුවර ඓතිහාසික දළද‍ා පෙරහැර</p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">ඉංග්‍රීසි අ‍ාණ්ඩුව විසින් තමන් යටතේ තිබු දළදා වහන්සේගේ භාරකාරත්වය 1829 දී යළි උඩරට ප්‍රධානීන් වෙත පවරන ලදී. ඒ නිමිත්තෙන් 1818 මැයි 28 වැනි දින ආණ්ඩුකාර සර් එඩ්වඩ් බාන්ස් විසින් සිංහල රජුන් දවස ඉටු කළ ආකාරයටම අංගසම්පුර්ණ දළදා පු‍ජෝත්සවයක් පවත්වන ලදී.</p>