මනෝකාය යනු කුමක්ද ?

  • Sharebar

<p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">මනෝකාය යනු කුමක්ද ?</p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">මන, විඤ්ඤාණය කියන්නේ සිතට බව සාමාන්‍ය මතයයි. නමුත් එහි නිවැරදි අර්ථකතනය වන්නේ මන යනු අධ්‍යාත්මික ආයතනයකි. මනස යනුවෙන් හැඳින්‍වන්නේ ඇස,කන,නාසය,දිව,කය සහ මන ‍ලෙස ආයතන හයකි. ‍මේවා සලායතන ආධ්‍යාත්මික රෑප , ආධ්‍යාත්මික ආයතන , ද්වාර යන වචනවලින්ද හැඳින්වේ.</p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">එමෙන්ම මනස සුවිශේෂ වන්නේ අනෙකුත් ආයතන පහ සමඟ එකටම ක්‍රියාත්මක වන නිසාය. ඒ ව‍ගේම බ‍ාහිර රූප ස්පර්ශයේදී මන මුලික වී සිත් සකස් කරයි. එනම් මන පුර්වාංගම ලෙස කටයුතු කරයි. වර්ණ රූප , ශබ්ද රූප , රස රූප ‍සහ මන‍ායතන තුළ<span class="text_exposed_show" style="display: inline;">ින්ම යොමු කරයි. ‍මෙ‍සේ මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය මනසිකාරය ලෙස හඳුන්වයි.‍</span></p>
<div class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">
<p style="margin: 0px 0px 6px;">මනස ඇත්තේද ශරීරය තුළ වන අතර මනෝකාය ලෙස නුතන යුගයේ හඳුන්වයි. උදාහරණයක් ලෙස ශල්‍යකර්ම වලට භ‍ාජනය වු සමහර ‍රෝගීන් සිහිය ආ පසු සිදුකළ සියල්ල විස්තර කරන්නේ ‍මෙම ම‍නෝකාය දකින ලද දේවල් වලිනි. එනම් ම‍නෝකායට තියණු අැස, කන, නාසය ඇතත් ඒවා අපගේ ඝන කය සමඟ පවතින විට ක්‍රියාත්මක නොවේ. භාවනාව දියුණු කර ඇති අයෙකුට එම තියුණු ඉන්ද්‍රියන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. මරණයත් සමඟ මන අ‍පගේ කයෙන් ඉවත් වේ.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>