භූතානයේ ජාතික කවුන්සිලයේ ගරු කථානායක ගරු ටෂි ඩොර්ජි මහතා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අද උදෑසන පැමිණි අවස්ථාව 13.07.2018

  • Sharebar

 

භූතානයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත පිරිසක් සහ භූතානයේ ජාතික කවුන්සිලයේ කථානායක තෂි ඩොර්ජි ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අද උදෑසන (13) පැමිණි අතර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේතුමන් විසින් එතුමා පිලිගත් අතර තෂි ඩොර්ජි මහතා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ විශේෂ ස්ථාන දැකබලා ගත්හ.