බුදු දහමේ ථේරවාදී සම්ප්‍රදාය මුල්බැස ඇති කාම්බෝජය. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

  • Sharebar