බුදු දහමේ ආරම්භයට තිඹිරි ගෙය වූ නේපාලය. බදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

  • Sharebar