පින්බර දළදා වත - දළදා සෙවණ

youtube: 
Dalada Sewana 137