නේපාලයේ රජයටත්, ජනතාවටත් මෙම ඛේදවාචකයට සාර්ථකව

  • Sharebar
 

නේපාලයේ රජයටත්, ජනතාවටත් මෙම ඛේදවාචකයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට දළදා සමිඳු සරණින් ශක්තිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

Posted by Sri Dalada Maligawa on Sunday, April 26, 2015