දේශ සීමා ඉක්මවා ගිය ජාතික හා ආගමික මෙහෙවරක නිරත තායිලන්තය. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අ‍නෙක් රටවල්..

  • Sharebar