දළදා මාල‍ිගාවේ වාර්ෂික අලුත් සහල් මංගල්‍යය පළමු සහ දෙවන දිනය සාර්ථකව සහ චාරිත්‍රාණුකූලව සිදු කෙරිණි.

  • Sharebar