දකුණු කොරියානු රජයටත්, ජනතාවටත් සිදුවු භූමිකම්පා ඛේදවාචකයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට දළදා සමිඳු සරණින් ශක්තිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු.!

  • Sharebar

<p><span>දකුණු කොරියානු රජයටත්, ජනතාවටත් සිදුවු භූමිකම්පා ඛේදවාචකයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට දළදා සමිඳු සරණින් ශක්තිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු.!</span></p>