කසකරු‍වෝ

  • Sharebar

කසකරු‍වෝ

දළදා ‍පෙරහර වීථි සරන විට පළමුව දර්ශන‍ය වනු‍යේ කසකරු‍වෝ ය. කසවැනු‍මෙන් අහස් ගිගුරුම ද, විදුලි ‍කෙටීම ද සං‍කේතාත්මක ‍ලෙස ප්‍රකාශ වන බව ජන ‍වි‍ශ්වාස‍ය ‍‍ වේ. කසකරු‍වන්‍‍ගේ පැමිණීම රජු වීථි සරන බව කියැ‍වෙන ‍සංස්කෘතික සන්නි‍වේදන‍යකි.

උතුම් දළදා වහන්සේ වැඩම කරවීමට මඟ ඉඩකඩ ලබා ගැනීම ද ‍මෙහි සමාජීය අර්ථය ‍වේ. හණ සහ නියඳ ආශ්‍ ‍යෙන් සාම්ප්‍රදායික ‍පෙරහර කසය තනා ගැ‍නෙයි. අද ‍බො‍හෝ කසකරු‍වෝ වරපටින් තනාගන්නා වු කස භාවිතා කරති. ධවල පැහැ ජටාව හා සරම රක්තවර්ණ බඳපටිය කසකරු‍වන්‍ගේ සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම ‍වේ.