ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ දී අද 20.07.2017 සිදුකෙරිණි.

  • Sharebar