ආදී වාසීන් මී පැණියෙන් දළදා සමිඳුන් පිඳු වගයි.

  • Sharebar