අ‍ධි ඇසළ ‍පෝ‍ය දිනය අදයි

  • Sharebar
 

අ‍ධි ඇසළ ‍පෝ‍ය දිනය අදයිසිදුහත් කුමරු මවු කුස පිළිසිඳ ‍ගැනීම ‍මෙන්ම ගිහි ‍ගෙයින් නික්මයාම සහ බුද්ධත්වයෙන් පසු බුදුන් ව...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Tuesday, June 30, 2015