අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සිසු දරු දැරියන් හට දළදා සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය...

  • Sharebar

සිසු දිවි ගමනේ ජයමං පෙතක් වූ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ කඩඉමට පා තබනා
දහස් සංඛ්‍යාත සිසු දරු දැරියන්

දළදා සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබමින්

උදෑසන සහ දහවල් තේවාවන් හිදී 1500 කට අධික දරු දැරියන් 
දළදා සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබනා අයුරු

 

දිවි මග ජයගන්නට වෙර දරනා ඔබට
දළදා සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය සහ රැකවරණය නිබඳ ලැබේවා