අද වප් පුන් පොහොය දිනයයි.

  • Sharebar
 

අද වප් පුන් පොහොය දිනයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තව්තිසා දෙව්ලොවෙන් දඹදිව සංකස්ස පුරයට වැඩීම, මහා පවාරණ දිනය, භික්ෂූන් වහන්...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, October 26, 2015