2018 පොසොන් බැති ගී පූජාවලිය.

youtube: 
සජීව විකාශය රාත්‍රී 8 සිට ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මහමළුව පරිශ්‍රයේ සිට Facebook | Peo TV CH20 | Dialog TV CH123