”අපේ සත්කාරයත්” රැගෙන අපි එනවා කරංගොඩ මහා විද්‍යාලයට.

youtube: