මේ සිරි වෙස‍ඟේ - බුදු මඟ පෙර දකිමු

youtube: 
දැන උගතුන් විසින් දෙන ඔවදන් පිළිපදින්න, යහපත් මිතුරන් සමඟ කල් ගෙවන්න, ගුරුවරුන් කෙරෙහි කීකරු වන්න