බිනර පුර පසළොස්වක පොහෝ දින 144 ‍වන දළදා සෙවණ වැඩසටහන

youtube: