පින්බර දළදා වත - දළදා සෙවණ 138 -Dalada Sewana 138

youtube: