දේශයේ 70 වෙනි අභිමානවත් නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙනී

youtube: 
For the 70th Independence Celebrations