අළුත්ගම ධම්මානන්දාභිධාන නායක මහා ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට නිවන් සුව පතමු.